Conform Notei MEN nr.3684/19.03.2014 programul "EURO 200" pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare se va derula si in anul 2014.

 

Legislatia in vigoare este Legea nr. 269/2004 si Hotararea de Guvern nr.1294/2004

 

Depunerea cererilor se va face in perioada        1-21 aprilie 

 

Anchete sociale si evaluarea cererilor de catre comisiile din scoli  19 aprilie -19 mai

 

Venitul brut lunar =150 lei / membru de familie.

 


Guvernul României
4
Norma metodologică din 13.08.2004 pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare


Art. 1. 4-
(1) În sensul prezentelor norme metodologice, beneficiarilor prevăzuţi la art. 2 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare li se acordă un ajutor financiar ce reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru achiziţionarea unui calculator personal nou.
(2) 4Configuraţia minimă obligatorie a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004 este un calculator cu procesor 1,6 GHz, 128 MB RAM şi 40 GB hard disk sau echivalent.
(3) 1Calculatorul personal este constituit cel puţin din procesor, memorie volatilă, dispozitive de stocare permanentă (hard disk), tastatură, mouse şi monitor.
Art. 2. 2-
(1) Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 269/2004 care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt elevi/studenţi în învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani;
b) 1au un venit brut pe membru de familie sub 1,5 milioane lei.
(2) Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.
(3) În sensul prezentelor norme metodologice, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
(4) Este asimilată termenului "familie" şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa.
(5) În sensul definiţiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului "familie" bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună.
(6) Prin termenul copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii.
Art. 3. 3-
(1) Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pe care o depun la unitatea/instituţia de învăţământ la care este înscris elevul/studentul.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi completată de studentul care solicită acest ajutor ori, în cazul elevilor, de un părinte, tutore sau curator, după caz.
(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente:
a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;
b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
c) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;
d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.
(4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) se vor depune în copie, cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte şi actele în original.
(5) Persoanele din cadrul unităţii/instituţiei de învăţământ, desemnate de către preşedintele comisiei din unitatea/instituţia de învăţământ, vor confrunta actele prevăzute la alin. (3) cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât şi solicitantul.
Art. 4. 4-
La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale.
Art. 5. 1-
(1) Cererea prevăzută la art. 3, însoţită de documentele prevăzute la art. 3 şi 4, se depune până la data de 1 septembrie pentru anul 2004 şi până la data de 31 martie, începând cu anul 2005, la comisia din unitatea/instituţia de învăţământ la care este înscris elevul/studentul care solicită ajutorul financiar.
(2) Solicitanţii vor actualiza cererile şi documentele anexate, până cel târziu la data limită prevăzută de lege pentru depunerea cererilor, respectiv 1 septembrie 2004 şi 31 martie, începând cu anul 2005.
Art. 6. 3-
(1) 1La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar se constituie o comisie formată din 3 persoane, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.
(2) Componenţa comisiei este următoarea:
a) directorul unităţii de învăţământ - preşedinte;
b) profesorul responsabil de burse - membru;
c) secretarul unităţii de învăţământ - membru.
(3) Comisia constituită potrivit prevederilor alin. (2) are următoarele atribuţii:
a) afişează la loc vizibil în unitatea de învăţământ Legea nr. 269/2004, normele metodologice şi lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului;
b) verifică existenţa tuturor documentelor necesare prevăzute de prezentele norme metodologice şi certifică conformitatea copiilor cu documentele în original;
c) înregistrează dosarele cuprinzând cererile şi documentele care dovedesc eligibilitatea, cu număr şi dată;
d) după verificarea documentelor eliberează persoanelor beneficiare un document care să ateste primirea dosarului;
e) verifică eligibilitatea solicitanţilor şi transmite comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, situaţia centralizatoare a dosarelor înregistrate;
f) după aprobarea cererilor de ajutor conform art. 10 din prezentele norme metodologice, eliberează beneficiarilor Legii nr. 269/2004 bonuri valorice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, şi înregistrează eliberarea acestora. Fiecare bon valoric este identificat unic la nivel naţional prin serie şi număr. Bonurile valorice sunt valabile numai pentru anul calendaristic în curs;
g) după achiziţionarea calculatorului de către fiecare elev beneficiar al prevederilor Legii nr. 269/2004, comisia primeşte de la acesta dovezile achiziţiei (factura sau factura fiscală, după caz, şi procesul-verbal de predare-primire a calculatorului) şi le înaintează comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Cele două documente se vor depune de către elev în copie, cu condiţia ca la depunerea lor solicitantul să prezinte şi actele în original. Comisia şi solicitantul vor semna copiile depuse pe fiecare pagină pentru conformitate cu originalul.
Art. 7. 3-
(1) 1La nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se constituie o comisie formată din 3 persoane, prin numire de către inspectorul şcolar general, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.
(2) Componenţa comisiei este următoarea:
a) inspectorul şcolar general adjunct - preşedinte;
b) secretarul inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti - membru;
c) un informatician - membru.
(3) Comisia constituită la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, are următoarele atribuţii:
a) verifică şi centralizează, la nivel de judeţ sau al municipiului Bucureşti, situaţiile centralizatoare ale documentelor primite de la unităţile de învăţământ preuniversitar;
b) înregistrează elevii eligibili pe portalul pentru achiziţii PC cu ajutor financiar;
c) transmite către comisiile din unităţile de învăţământ preuniversitar bonurile valorice necesare pentru achiziţionarea calculatorului;
d) centralizează de la comisiile din unităţile de învăţământ şi transmite Comisiei centrale pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 269/2004, denumită în continuare Comisia centrală, din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării situaţia centralizatoare a documentelor doveditoare achiziţionării calculatoarelor de către beneficiari;
e) informează Comisia centrală asupra situaţiei eliberării bonurilor valorice, achiziţionării de calculatoare, cererilor de decontare depuse de către agenţii economici şi efectuării plăţilor către agenţii economici.
(4) Comisiile constituite la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, asigură preluarea certificatului digital care permite accesul protejat la portalul pentru achiziţii PC cu ajutor financiar şi asigură introducerea în portal a tuturor informaţiilor despre beneficiarii prevederilor Legii nr. 269/2004.
Art. 8. 3- (1) La nivelul fiecărei instituţii de învăţământ superior de stat sau particular acreditate se constituie o comisie formată din 3-7 persoane, prin numire de către rectorul instituţiei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.
(2) 1Componenţa comisiei este stabilită de către biroul senatului instituţiei de învăţământ superior prevăzute la alin. (1).
(3) Comisia prevăzută la alin. (2) are următoarele atribuţii:
a) afişează la loc vizibil în cadrul facultăţilor Legea nr. 269/2004, prezentele norme metodologice şi lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului;
b) înregistrează dosarele cuprinzând cererile şi documentele anexate cu număr şi dată;
c) verifică existenţa tuturor documentelor necesare prevăzute de prezentele norme metodologice şi certifică conformitatea cu originalul;
d) după verificarea documentelor eliberează persoanelor beneficiare un document care să ateste primirea dosarului;
e) verifică eligibilitatea solicitanţilor şi înregistrează pe portalul pentru achiziţii PC cu ajutor financiar studenţii eligibili;
f) după aprobarea cererilor de ajutor conform art. 10 din prezentele norme metodologice, eliberează beneficiarilor Legii nr. 269/2004 bonurile valorice pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi înregistrează eliberarea acestora;
g) după achiziţionarea calculatorului de către fiecare student beneficiar al Legii nr. 269/2004, primeşte documentele doveditoare ale achiziţiei (factura sau factura fiscală, după caz, şi procesul-verbal de predare-primire a calculatorului). Cele două documente se vor depune de către student în copie, cu condiţia ca la depunerea lor solicitantul să prezinte şi actele în original. Comisia şi solicitantul vor semna copiile depuse pe fiecare pagină pentru conformitate cu originalul;
h) întocmeşte şi transmite Comisiei centrale din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării situaţia centralizatoare a documentelor doveditoare ale achiziţionării calculatoarelor de către beneficiari, în vederea obţinerii alocaţiilor bugetare necesare plăţii furnizorilor;
i) informează Comisia centrală asupra situaţiei cererilor depuse, situaţiei eliberării bonurilor valorice, achiziţionării de calculatoare, cererilor de decontare depuse de către agenţii economici, efectuării plăţilor către agenţii economici.
(3) Comisiile constituite la nivelul fiecărei universităţi asigură preluarea certificatului digital care permite accesul protejat la portalul pentru achiziţii PC cu ajutor financiar şi asigură introducerea în portalul pentru achiziţii PC cu ajutor financiar a tuturor informaţiilor despre beneficiarii prevederilor prezentelor norme metodologice.
Art. 9. 1-
(1) La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se constituie Comisia centrală pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 269/2004.
(2) Comisia centrală se stabileşte şi se numeşte prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.
(3) Comisia prevăzută la alin. (2) are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământ;
b) centralizează situaţiile centralizatoare primite de la comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi comisiile din instituţiile de învăţământ superior;
c) 1validează lista persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004, în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu încadrarea în bugetul aprobat anual cu această destinaţie Ministerului Educaţiei şi Cercetării, şi atribuie numere unice de identificare fiecărui beneficiar de ajutor financiar. Lista se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării;
d) distribuie comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi comisiilor din instituţiile de învăţământ superior lista beneficiarilor conform ordinului ministrului educaţiei şi cercetării;
e) distribuie comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi comisiilor din instituţiile de învăţământ superior bonurile valorice aferente beneficiarilor ajutorului financiar;
f) centralizează situaţia eliberării bonurilor valorice, achiziţionării de calculatoare, cererilor de decontare depuse de către agenţii economici, efectuării plăţilor către agenţii economici;
g) publică în cadrul portalului dedicat informaţii de interes public, raportări despre activităţile comisiilor; lista beneficiarilor; informaţii de contact al comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, al comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământ; informaţii despre achiziţiile efectuate.
Art. 10. 1-
(1) 2Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 şi venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Modelul listei beneficiarilor prevederilor Legii nr. 269/2004 care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi prin intermediul portalului pentru achiziţii PC cu ajutor financiar este prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 11. 4-
(1) 2În termen de 2 zile de la data publicării listei nominale a solicitărilor aprobate în Monitorul Oficial al României, Partea I, solicitanţii pot depune contestaţii la comisia de contestaţii din cadrul inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, respectiv din cadrul instituţiei de învăţământ superior.
(2) 2Comisia de contestaţii va rezolva eventualele contestaţii în termen de 15 zile de la depunerea acestora.
(3) 1Comisia de contestaţii este compusă din inspectorul şcolar general şi 2 inspectori şcolari, la nivelul inspectoratului şcolar general, respectiv al municipiului Bucureşti, respectiv din rector şi 2 membri ai senatului la instituţiile de învăţământ superior.
(4) 2La nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se constituie o comisie de contestaţii numită prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
Art. 12. 1-
(1) Beneficiarii Legii nr. 269/2004 se pot prezenta la oricare agent economic care comercializează calculatoare şi pot achiziţiona calculatoare în baza bonului valoric în original, achitând diferenţa de preţ care depăşeşte contravaloarea ajutorului financiar.
(2) În situaţia în care furnizorul acceptă, diferenţa de preţ prevăzută la alin. (1) poate fi plătită de beneficiar şi în rate. În aceste cazuri, bonul valoric obţinut de către beneficiarii Legii nr. 269/2004 de la unităţile/instituţiile de învăţământ poate constitui avans pentru achiziţionarea calculatoarelor.
(3) Este interzisă acordarea de către agentul economic a unui rest de bani la bonul valoric.
Art. 13. 1-
(1) Agentul economic va vinde calculatorul numai după verificarea autenticităţii bonului valoric şi a identităţii persoanei solicitante, în raport cu lista publicată în Monitorul Oficial al României şi prin intermediul portalului pentru achiziţii PC cu ajutor financiar.
(2) Între agentul economic şi beneficiar se va încheia un proces-verbal de predare-primire, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
(3) În cazul vânzării în rate, între agentul economic şi beneficiar se va încheia atât un proces-verbal de predare-primire, cât şi un contract.
(4) Agentul economic ţine evidenţa beneficiarilor şi a calculatoarelor vândute acestora şi păstrează bonurile valorice în original pentru remitere către comisia judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti/din instituţia de învăţământ superior/inspectoratele şcolare.
Art. 14. 1-
(1) Agentul economic vânzător va elibera elevului/studentului beneficiar o factură sau o factură fiscală, după caz, corespunzătoare valorii calculatorului achiziţionat, pe care se va nota faptul că inspectoratul şcolar/instituţia de învăţământ superior va achita echivalentul în lei al sumei de 200 de euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente achiziţiei.
(2) Persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 269/2004 sunt obligate ca în termen de 5 zile de la data primirii facturii sau a facturii fiscale, după caz, şi semnării procesului-verbal de predare-primire să predea o copie a acestora la unitatea/instituţia de învăţământ care i-a eliberat bonul valoric.
Art. 15. 1-
Agentul economic care vinde calculatorul este obligat să emită un certificat de garanţie pe o perioadă de 24 de luni de la data vânzării calculatorului.
Art. 16. 1-
Agentul economic transmite către comisiile judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv către comisiile constituite în instituţiile de învăţământ superior, bonurile valorice în original, o copie a facturii sau a facturii fiscale, după caz, şi o copie a procesului-verbal de predare-primire semnate şi ştampilate ca fiind conforme cu originalul, însoţite de certificatul de înmatriculare a agentului economic, de datele aferente contului în care se face viramentul, precum şi de certificatul de garanţie.
Art. 17. 1-
Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, respectiv instituţiile de învăţământ superior, au obligaţia de a transfera agentului economic contravaloarea în lei a bonurilor valorice primite în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la depunerea documentelor de către agentul economic. Plata se va efectua pe baza:
a) documentelor prevăzute la art. 16, primite de la agentul economic;
b) copiei facturii sau a facturii fiscale, după caz, şi a copiei procesului-verbal de predare-primire, depuse de elev/student la comisia din unitatea/instituţia de învăţământ;
c) copiei certificatului de garanţie.
Art. 18. 1-
(1) Bonurile valorice sunt hârtii de valoare reprezentând documente cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare, care se emit de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se distribuie de către unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior titularilor de ajutor pentru achiziţionarea unui calculator.
(2) Valoarea înscrisă pe bonul valoric este de 200 de euro. Decontarea cuponului se face în lei, la cursul din ultima zi a lunii precedente achiziţionării calculatorului.
(3) Achiziţia bonurilor valorice se realizează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în regim de urgenţă, de la Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.
(4) Toate costurile legate de tipărirea, distribuirea şi completarea bonurilor valorice sunt suportate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării din bugetul alocat acestui program.
(5) Modelul bonului valoric este prezentat în anexa nr. 3.
(6) Fiecare bon valoric este identificat unic la nivel naţional prin serie şi număr. Bonurile valorice sunt valabile numai pentru anul calendaristic în care au fost elaborate.
(7) Falsificarea bonurilor valorice se pedepseşte conform legii.
Art. 19. 1-
Evidenţa contabilă a operaţiunilor privind achiziţionarea, emiterea şi utilizarea bonurilor valorice se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 20. 1-
(1) Bonurile valorice se anulează de către comisiile constituite la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv de către comisiile constituite la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ superior.
(2) Bonurile valorice se anulează în următoarele situaţii:
a) sunt deteriorate sau prezintă modificări, adăugări sau ştersături;
b) sunt pierdute sau sustrase;
c) sunt nedistribuite către titulari.
Art. 21. 1-
În cazul pierderii, deteriorării ori sustragerii bonurilor valorice, Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., comisiile şi beneficiarii au următoarele obligaţii:
a) să anunţe în scris comisiile constituite la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv comisiile constituite la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ superior, în termen de 72 de ore de la constatarea deteriorării ori sustragerii, iar în cazul sustragerii, şi organele de poliţie;
b) să transmită în scris Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., în termen de 72 de ore de la constatare, lista seriilor şi plajelor de numere ale bonurilor valorice pierdute, deteriorate ori sustrase.
Art. 22. 1-
(1) Bonurile valorice anulate în condiţiile art. 20 alin. (2) lit. a) şi c) se restituie de către Comisia centrală pe bază de aviz de însoţire şi proces-verbal de predare-primire, urmând a fi distruse contra cost de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A..
(2) Bonurile valorice care au fost utilizate pentru achiziţionarea unui calculator se păstrează de către Comisia centrală o perioadă de 6 luni.
Art. 23. 1-
Bonurile valorice anulate în condiţiile art. 20 alin. (2) lit. a) şi b) se publică în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar de circulaţie naţională de către comisiile constituite la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv de către comisiile constituite la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ superior şi se declară nule.
Art. 24. -
(1) Constituie contravenţie încălcarea de către agentul economic a prevederilor art. 12 alin. (3) şi ale art. 15 şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei.
(2) Prevederile privind contravenţia prevăzute la alin. (1) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
Art. 25. -
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
ANEXA Nr. 17la normele metodologice
ANEXA Nr. 2*)1la normele metodologice
*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
Nr. înreg./data: .................................. Unitatea/instituţia de învăţământ (nume, localitate, judeţ, cod SIRUES): ................... ................................................... Cerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării unui calculator personal nou (1) Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele) ....................................., fiul/fiica lui .............................. şi al ............................, domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. ap. jud. sect. localitate) ............................................., ............................................................................................... cod poştal nr. ....................., cod numeric personal ..................................., CI/BI ........................, telefon/fax: ................................................., e-mail: ................................, ocupaţie ..........................................., venit (în lei, conform adeverinţei ataşate): .................................................. (2) în calitate de părinte [ ]/ocrotitor legal [ ]/altă calitate [ ]: ...................... al ................................, cod numeric personal: ..................................., CI/BI ........................, elev la (unitatea de învăţământ) .............................. din localitatea ................................., judeţul ..................................., Solicit acordarea unui ajutor financiar din partea statului în vederea achiziţionării unui calculator personal nou, reprezentând echivalentul în lei a 200 de EURO pentru un calculator. Mă angajez să fac dovada achiziţiei unui calculator nou în termen de 30 de zile de la primirea bonului valoric şi să nu-l înstrăinez înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărare. Sunt de acord ca în cazul nerespectării angajamentului să restitui echivalentul în lei a ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatării abaterii. Declar pe proprie răspundere că familia mea nu a beneficiat de un ajutor din partea statului pentru achiziţionarea unui calculator personal şi că aceasta este singura cerere pentru acordarea ajutorului depusă de familia mea. Sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie folosite la întocmirea bazelor de date care vor cuprinde beneficiarii ajutorului financiar acordat în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi să fie parţial publicate, inclusiv pe Internet, cu minim de expunere publică necesară. Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, confirm pe proprie răspundere că toate informaţiile prezentate sunt corecte, exacte şi complete şi susţinute de actele autentice depuse. Mă angajez ca în cazul schimbării validităţii informaţiilor înainte de termenul legal pentru depunerea cererilor, să informez Comisia de aceste schimbări. Semnătura ..................... Rezervat pentru comisie: Informaţiile sunt corecte şi conforme cu actele doveditoare prezentate. Cererea se încadrează în prevederile legale pentru acordarea ajutorului. LS Nr. înreg./data: .............................. (3) Toţi ceilalţi membri ai familiei care se încadrează în prevederile pentru acordarea ajutorului (fie aceştia elevi sau studenţi, minori sau majori) sunt: ┌─────────────────┬────────┬────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────────────┐ │ │ │ │ Relaţia faţă de │ │Unitatea/instituţia de│ │ Nume, iniţiala │ Cod │CI/BI/CN│declarant în cadrul│Venit (în lei,│învăţământ (denumire, │ │tatălui, prenume │numeric │ │ familiei (fiu, │conf. actelor │ adresă, cod poştal, │ │ │personal│ │fiică, frate, etc.)│ doveditoare) │ telefon, fax, email) │ ├─────────────────┼────────┼────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ ├─────────────────┼────────┼────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ ├─────────────────┼────────┼────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────────┤ └─────────────────┴────────┴────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────────────┘ (4) Toţi ceilalţi membri ai familiei care nu se încadrează în prevederile pentru acordarea ajutorului sunt: ┌────────────────┬───────────┬────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────┐ │ Nume, iniţiala │Cod numeric│CI/BI/CN│Relaţia faţă de declarant (părinte,│ Venit (în lei, │ │tatălui, prenume│ personal │ │ocrotitor legal, fiu, frate, etc.) │ conf. actelor │ │ │ │ │ │ doveditoare) │ ├────────────────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────┼────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ │ │ │ │ Venit TOTAL:│ │ └────────────────┴───────────┴────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────┘ ┌────────────────┬───────────┬────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────┐ │ │ │ │ Venit pe membru de familie:│ │ └────────────────┴───────────┴────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────┘ Notă: Secţiunea 2 se completează numai în cazul elevilor/studenţilor minori. Secţiunile 1, 3 şi 4 se completează obligatoriu. Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii/instituţiei se completează de către comisia din unitatea/instituţia de învăţământ.
Semnătura ....................
Semnătura ....................
Semnătura ....................
ANEXA Nr. 3*)11la normele metodologice
*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
MODELUL
bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea
stimulării achiziţionării de calculatoare
IMAGINE
ANEXA Nr. 44la normele metodologice
MODELUL
listei beneficiarilor ajutorului financiar în vederea stimulării
achiziţionării de calculatoare, care se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I

               
 

Nr. crt.

 

 

Seria şi numărul bonului valoric

 

 

Numele

 

 

Prenumele

 

 

Adresa

 

 

Judeţul

 

 

Părintele/ tutorele

 

 

               

ANEXA Nr. 51la normele metodologice
MODELUL
procesului-verbal de predare-primire încheiat între agentul economic furnizor şi elevul/studentul beneficiar
PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
   Încheiat astăzi, ......., pentru a certifica predarea de către: ...........................,
                                                                    (numele agentului economic)
cu sediul în ............., telefon/fax ................, nr. unic de înregistrare la registrul
comerţului: ............................., în calitate de furnizor,
   către:
   ......................................... cod numeric personal ................., posesor al
           (numele elevului/studentului)
cărţii/buletinului de identitate ................, reprezentat legal de .......................
..............................................................................................,
                        (numele părintelui/tutorelui, dacă este cazul)
cod numeric personal ..................., în calitate de părinte/ocrotitor legal/altă calitate,
domiciliat în localitatea ...................., str. ........................ nr. ..., bl. ...,
sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ....................., cod poştal ......................, în
calitate de beneficiar, a unui calculator personal nou cu specificaţiile conform Facturii nr.
.................... din data ....................., ataşată.
 
    Furnizor,                                                                     Beneficiar,
       LS                                                                             LS
 
 Bucureşti, 27 iunie 2012.
Nr. 645.
 
ANEXĂ
(Anexa nr. 3 la normele metodologice)
 
MODELUL*)
bonului valoric pentru acordarea unul ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare**)
 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

 

 

 

 

BON VALORIC - 200 EURO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON VALORIC - 200 EURO

 

 

AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII UNUI CALCULATOR

 

 

 

 

 

AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII UNUI CALCULATOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele ................................................................

 

 

Prenumele .........................................................

 

 

CNP ....................................................................

 

 

Adresa  ...............................................................

 

 

..............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele beneficiarului:

 

 

.................................................................

 

 

CNP.........................................................

 

 

Adresa ....................................................

 

 

Semnătura de primire

 

 

Semnătura persoana  autorizată

 

 

Falsificarea acestor bilete se pedepseşte conform legilor

 

 

 

 

 

Dacă este cazul:

 

 

Numele şi prenumele minorului........

 

 

CNP.........................................................

 

 

Adresa ....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

L.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnături persoană autorizată

 

 

 

 

 

L.S.

 

 

Data ....................................................................

 

 

Seria M.E.C.T.S.

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

Seria M.E.C.T.S.

 

 

Nr.

 

 

 

 

 

 

 

NETRANSMISIBIL

 

 

Bonul valoric se va utiliza exclusiv conform destinaţiei sale. Tipărit la C.N. Imprimeria Naţională S.A.

 

 

 
NOTĂ:
Conform art. I pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 403/2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, şi pentru aprobarea calendarului desfăşurării programului pe anul 2006, modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:
„Beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziţionarea de calculatoare stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
Furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric comisiilor judeţene/comisiei constituite la nivelul municipiului Bucureşti, precum şi comisiilor constituite la nivelul instituţiilor de învăţământ superior până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.”
*) Modelul bonului valoric este reprodus în facsmil.
**) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2012, este bleu-gri.